Ciąża specjalnej troski (Ciąża Ryzyka)

16 Styczeń, 2014 No Comment

ciąża-600x300

Ciąża specjalnej troski (Ciąża Ryzyka)

W Polsce rodzi się ostatnio około 700 tysięcy dzieci rocznie. Z tej liczby 99% rodzi się w zakładach społecznej służby zdrowia. Większość kobiet ciężarnych widzi już celowość korzystania z fachowej opieki położniczej w wiejskich i gminnych ośrodkach zdrowia oraz w przemysłowej służbie zdrowia i miejskich poradniach ,,K”. Istnieje też możliwość korzystania z opieki lekarskiej w spółdzielniach lekarskich i gabinetach prywatnych, a więc możliwości korzystania z fachowej opieki w czasie ciąży są dobre i powszechnie dostępne. Ponieważ stan zdrowia kobiety ciężarnej i przewi­dywanego ryzyka matczynego i płodowego należy oceniać począwszy od pierwszego badania lekarskiego, dążeniem społecznej służby zdrowia jest  objęcie    wszystkich    ciężarnych wczesną, systematyczną i kompleksową opieką położniczą w czasie ciąży, porodu i połogu.
Decyzje macierzyńskie warunkowane są realiami życia osobistego, rodzinnego i społecznego — stanowią one wypadkową wielu czynników, wśród których tło biologiczne, podlegające subiektywnej ocenie małżonków, nie stanowi najważniejszego kryterium. W decyzjach tych dominuje tło demo­graficzne, a więc mieszkanie, zawód, wykształcenie, stan ekonomiczny, staż małżeński, wpływ społeczeństwa (opinia otoczenia), poglądy panujące w określonym społeczeństwie, wyznawany światopogląd, wpływ wychowania i obyczajów, postawa męża, żony i rodziny w stosunku do planowania rodziny.
Fachową opiekę nad kobietą w czasie ciąży sprawuje lekarz — położnik- -ginekolog i położna. W położnictwie głównym celem jest zapobieganie wy­stępowaniu patologii ciąży, w czym zasadniczą rolę odgrywa rozpoznanie czynników zwiększających ryzyko zachorowania lub występowania niepra­widłowego rozwoju ciąży. W działaniu tym podstawowe znaczenie ma opieka nad ciężarną, nastawiona na rozpoznanie czynnika ryzyka ciążowego i oto­czenie szczególnie specjalną opieką tych kobiet.
Najpierw konieczna jest jednak ocena stanu zdrowia kobiety ciężarnej i uściślenie, co należy rozumieć przez ciążę prawidłową, w której nie prze­widuje się ryzyka, a więc sytuację określoną „dobrostanem matki i płodu”.
Pamiętaj: Nie musisz niepokoić się przebiegiem ciąży, jeśli jesteś pod stałą regularną kontrolą lekarską.

Ciąża ryzyka o małym stopniu zagrożenia

Czynniki ryzyka z okresu przed zajściem w ciążę:
■     Wiek ciężarnej poniżej 18 lat lub powyżej 35 lat.
■  Waga ciała poniżej 45 kg lub powyżej 90 kg.
■     Niepłodność leczona powyżej 2 lat.
■     Przerwania ciąży — jedno lub więcej.
■     Poronienia samoistne.
■     Poród przedwczesny.
■     Urodzenie martwego płodu.
■     Noworodek zmarł przed upływem pierwszego miesiąca życia.
( Wady rozwojowe płodu.)
■     W poprzednich ciążach wystąpiły powikłania.
■     Powikłania podczas poprzedniego porodu.
■     Przebyta operacja macicy lub przydatków.
■     Poprzednio- było cięcie cesarskie.
■     W przeszłości chorowała — stany zapalne, są ogniska zakażenia,  Liczna wieloródka, powyżej 5 porodów.
Kobiety ciężarne zaliczane do tej podgrupy powinny być skierowane na wizytę do punktu konsultacyjnego przy oddziale położniczo-ginekologicznym ZOZ, nie później niż około 34 tygodnia ciąży. Pacjentki te wymagają, oczy­wiście, częstszych wizyt u ginekologa — według podanego schematu na str. 22. Po 36 tygodniu ciąży konieczne są wizyty cotygodniowe lub nadzór ambulatoryjny przy oddziale albo hospitalizacja aż do porodu.
W przypadku poprzednio ujawnionej wady wrodzonej u dziecka lub ro­dzinnego genetycznego obciążenia, ciężarna — niezależnie od miejsca peł­nienia nad nią opieki — powinna być skierowana do poradni genetycznej w celu uzyskania odpowiedniej porady lub wykonania diagnostyki prena­talnej.

 

Czynniki ryzyka ujawnione w czasie obecnej ciąży:

 

■ Krwawienia w pierwszej połowie ciąży.
■     Zagrażający poród przedwczesny, objawy niewydolności cieśniowo-szyjkowej.
■     Położenie płodu miednicowe lub poprzeczne — po 36 tygodniu ciąży.
■     Ciąża mnoga.
B Wielowodzie, nieprawidłowy rozwój ciąży.
■     Gestoza (zatrucie ciążowe) nieznacznego stopnia.
■ Cholestaza ciążowa.
■ Niedokrwistość pomimo leczenia.
■ Choroba serca bez objawów niewydolności.
■ Cukrzyca klasy A.
■ Zapalenie dróg moczowych pomimo leczenia.
■ Inna choroba układowa o miernym nasileniu, ii Palenie papierosów.
■ Picie alkoholu.
■ Nieodpowiednie warunki domowe i/lub w miejscu pracy.
Ciężarne z ryzykiem — stwierdzonym w czasie obecnej ciąży, ze względu na istniejące zagrożenie — powinny być prowadzone przez ginekologa. Lekarz prowadzący powinien korzystać z konsultacji ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego ZOZ, w punkcie konsultacyjnym. Ordynator oddziału, w zależności od stopnia zagrożenia pacjentki, może hospitalizować ciężarne na własnym oddziale lub przekazać do dalszego postępowania diag­nostycznego i leczniczego na oddziale położniczo-ginekologicznym woje­wódzkiego szpitala zespolonego.
Uwaga: Jeśli wystąpią dwa lub więc€j czynniki z grupy ciąży ryzyka o małym stopniu zagrożenia, to pacjentkę należy zaliczyć do grupy ciąży wysokiego ryzyka i otoczyć szczególną opieką przewidzianą dla tej grupy.

Ciąża wysokiego ryzyka

Wysokie zagrożenie maiki i płodu:
■ Łożysko przodujące lub nisko usadowione, z krwawieniami.
■ Poród przedwczesny rozpoczynający się przed 36 tygodniem ciąży.
■ Przedwczesne pęknięcie błon płodowych.
■ Niedorozwój płodu znacznego stopnia lub rozwój nieprawidłowy, podejrzenie wady. {§ Ciężkie zatrucie ciążowe, stan przedrzucawkowy, rzucawka.
■ Cukrzyca klasy B lub wyższej, d Choroba nerek z objawami upośledzenia czynności, d Choroba serca z objawami niewydolności, d Konflikt serologiczny.
■ Inna choroba układowa, zakażenie — stan zapalny o poważnym przebiegu.
Ciężarne tej grupy, które dotychczas były prowadzone w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, powinny być ze względu na wysoki stan ryzyka niezwłocznie przekazane do konsultacji ordynatorskiej ZOZ lub wo­jewódzkiego szpitala zespolonego. Nadzór w czasie ciąży należy do kompe­tencji oddziału położniczo-ginekologicznego wojewódzkiego szpitala zespo­lonego, którego ordynator decyduje o prowadzeniu pacjentki we własnym zakresie lub skierowaniu jej do instytutu położnictwa i ginekologii lub kliniki położnictwa i ginekologii akademii medycznej danego regionu.
.
Pamiętaj: Grupa ciąży ryzyka stanowi tylko i aż 20% wszystkich ciąż.
: Lekarz chce Ci pomóc, czuwa wraz z Tobą nad prawidłowym rozwojem ciąży i jest w stanie skorygować pewną część odchyleń — pod warunkiem odbywania zaleconych regularnych wizyt i stosowania się do wszystkich zaleceń lekarskich. Miej do niego zaufanie.

Categories
Tags
Share a Comment
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.